Smaller Default Larger
sopimusehdot

Westarit - sopimusehdot 1.1.2020 alkaen

1 § Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Tmi Westarien (jälkeenpäin yritys) myymiin palveluihin: ohjelmapalveluihin, kaluston vuokraukseen sekä muihin Tmi Westareiden kautta ostettuihin palveluihin. 

2 § Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja hän on tarjouksen hyväksynyt.

3 § Maksuehdot

Tmi Westareilla on oikeus periä palvelusta suoritettava maksu ja/tai varausmaksu kokonaan tai osaksi jo ennen palvelun käyttämisen aloittamista.
 Loppulasku kirjoitetaan tilaisuuden/palvelun käytön jälkeen. Maksuehto on 7-14 vrk netto. Maksun viivästyksestä peritään lain mukainen viivästyskorko.
 Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja ja/tai maksa varausmaksua, yhtiöllä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.
 Sopimuksen purkamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle puhelimitse tai sähköpostilla.

4 § Asiakkaan oikeus purkaa sopimus

Esteestä on ilmoitettava viipymättä.

Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä,
1) viimeistään 28 päivää ennen palvelun alkamista maksutta.
2) myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla 25% palvelun kokonaishinnasta;
3) myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla 50% palvelun kokonaishinnasta.


Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita Tmi Westareille ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrityksellä on oikeus periä palvelun koko hinta.


Mikäli asiakas peruu varatun tilaisuuden ilman erityistä syytä ja tilaisuuden suunnittelutyö on jo tehty, ei ennakkoon perittyä varausmaksua palauteta asiakkaalle. Varausmaksu tulee ilmoittaa tilausvaiheessa asiakkaalle.


Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä muuttuu sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrityksen ilmoittamaan osoitteeseen.

Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yritykselle. 

Huom! Sääolot eivät ole ulko-ohjelman peruutusperuste muuten, kuin järjestäjän toimesta. Jos luonnonolot tekevät sovitun ohjelman järjestämisen mahdottomaksi tai vaaralliseksi, on järjestäjällä oikeus peruuttaa ohjelma. Tällöin peruutusmaksu on 0 eur. Varaohjelmista neuvotellaan erikseen ja niiden laskutuksessa sovelletaan erillisiä, tapauskohtaisia ehtoja.

5 § Tmi Westarien oikeus purkaa sopimus

Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yhtiöstä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.
 Yrityksen on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

6 § Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Yritys vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu. 

7 § Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yrityksen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrityksen tai apuna käytetyn muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset ja välittömät menot sekä hyödyttömiksi käyneet kulut. Välillisiä kuluja ei korvata. 


Yhtiö ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yritys tai hänen apuna käytetty elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrityksen on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.
  

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa kaikista vahingoista, jotka hän toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttaa yhtiölle tai kolmansille osapuolille.
 Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.
 Kaikissa tilanteissa Yhtiön vahingonkorvausvastuu rajoittuu palvelusta maksettuun/maksettavaan hintaan.

8 § Huomautukset ja riitojen ratkaisu


Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yritykselle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Ellei huomautusta ole tehty, asiakas menettää oikeuden mahdolliseen korvaukseen. Muut mahdolliset huomautukset ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yritykselle viimeistään 14 vrk:n kuluttua palvelun käytön päättymisestä.
 Mikäli asiakas ja yritys eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

 

Päivitetty 2.1.2021